Organi kluba vodnih športov

Predsednik:
Boris Potrč
Presednik upravnega odbor:
Boris Potrč,
Člani upravnega odbora :
Bojan Škarja, Evgen Vodopivec, Slavica Živko, Boštjan Škarja.
Predsednik nadzornega odbora:
Jože Flis, 
Člani nadzornega odbora:
Josip Križnič, Til Prodan
Predsednik disciplinske komisije:
Sergej Kovačič
Člani disciplinske komisije:
Anže Flis, Benjamin Jurič

 

STROKOVNI SVET 
Strokovni svet je strokovni organ kluba. Ima tri do pet članov. Predsednika voli občni zbor, člani sveta pa so vodje posameznih sekcij in drugi strokovni delavci v društvu (predstavnik sodnikov, predsednik regatnega odbora, predstavnik-strokovni vodja šole jadranja, jadranja na deski, Yachting, ostalih sekcij), zunanji strokovni sodelavci.

Naloge strokovnega sveta so:

- načrtuje, organizira in spremlja celotno strokovno delo v klubu
- obravnava in oblikuje letni program dela, ki ga posreduje v potrditev IO Kluba 
- načrtuje in izvaja strokovno izobraževanje za strokovni kader
- organizira strokovno izobraževanje za člane kluba in druge zainteresirane 
- načrtuje in izvaja društvene prireditve
- usklajuje programe in plane treningov in vadbenih programov
- opravlja druge naloge, za katere ga zadolži občni zbor ali izvršni odbor 
- določa ustrezno strokovno izobrazbo za strokovne delavce v klubu, 
- določa kriterije in oblikuje predloge za kategorizacijo članov kluba, ki jih posreduje JZS in ŠZV.
- pripravlja poročila o izvajanju programov na osnovi poročil sekcij in strokovnih vodij ter jih posreduje IO kluba ter strokovnim organizacijam katerih član je Klub (JZS).