Članstvo v klubu vodnih športov

Član kluba lahko postane vsak državljan Republike Slovenije, ki izrazi željo postati član. Podpiše pristopno izjavo, sprejme Pravila KVŠV, ter se po njih tudi ravna in plača članarino (Za leto 2014 znaša 30€). Član kluba lahko postane pod enakimi pogoji tudi tujec, če ima stalno prebivališče v Sloveniji. Klub ima redne in častne člane ter simpatizerje. Članstvo v klubu je prostovoljno.

Pravice članov kluba so:

 • da volijo in so voljeni v organe kluba,
 • da sodelujejo pri delu organov kluba,
 • da dajejo predloge organom kluba k delu in izpolnjevanju nalog,
 • da glede na dosežene rezultate kvalifikacij zastopajo klub na tekmovanjih doma in v tujini,
 • da sprejemajo nagrade ter pohvale za delo v klubu oz. za dosežene tekmovalne uspehe.
 • da sodelujejo pri delu organov kluba,
 • da sodelujejo na tekmovanjih kluba,
 • da spoštujejo ta pravila in sklepe organov kluba,
 • da z osebnim prizadevanjem in vzorom pripomorejo k uresničitvi programa kluba,
 • da se izpopolnijo v vodnih športih ter svoje znanje in izkušnje prenašajo na mlajše člane,
 • da redno plačujejo članarino,
 • da skrbijo za objekte kluba in druga sredstva, s katerimi klub razpolaga.
 • z izstopom,
 • s črtanjem,
 • z izključitvijo na podlagi odločbe disciplinske komisije kluba,
 • s smrtjo.

Dolžnosti članov kluba so :

Naziv častnega člana lahko dobi član ali nečlan, ki je s svojim delovanjem veliko pripomogel k razvoju kluba. Naziv častni član podeljuje skupščina na predlog članov kluba.
Simpatizer (podporni član) je vsak državljan Slovenije ali tujec, ki podpiše izjavo in prostovoljno prispeva najmanj 5EUR za delovanje kluba.

Pravice in dolžnosti članov organov kluba so častne. Za svoje delo v organih kluba člani praviloma ne prejemajo plačila. Le za izredne dosežke in požrtvovalnosti, ki jo član kluba pokaže pri svojem delu v klubu in tekmovalnem področju, lahko izvršni odbor kluba prizna takemu članu ustrezno nagrado.
Za redno strokovno in organizacijsko delo so lahko člani tudi nagrajevani. Višino nagrade določi IO na osnovi pravilnika.

Članstvo kluba preneha :

Član izstopi iz kluba prostovoljno, kadar poda organom kluba pisno izjavo o izstopu.
Član se črta iz seznama članov kluba, če ne plačuje članarine v dobi zadnjih dveh let.
Član se izključi iz kluba, če grobo krši pravice in dolžnosti, naštete v 11. In 12. Členu tega statuta, če zavestno ravna proti interesom kluba ali če je pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja.

O izključitvi iz članstva kluba sklepa disciplinska komisija, ki pisno obvesti člana o izključitvi. Obvestilo mora biti obrazloženo.